Araçların Hurdaya Ayrılması İle İlgili Duyuru


20 Nisan 2009

Bilindiği Üzere 19 Mart 2009 Tarih Ve 27174 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 56) Uyarınca 1979 Ve Daha Eski Model Otobüs, Kamyon, Tanker Ve Çekici Cinsi Araçların Varsa Motorlu Taşıtlar Vergisi Borcu Ve Trafik Para Cezaları Silinerek Ve Bedeli Mukabili Piyasadan Çekilmektedir.

Söz Konusu Tebliğde Yer Alan Takvime Göre, Araçlar Hurdaya Ayrılırken Yapılacak İşlem Sırası Aşağıdaki Gibidir.

  1. Araç Sahibi Tarafından Bağlı Olduğu Vergi Dairesinden Alınacak Yazı
  2. Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (Mkek) Hurda İşletmelerinde Bulunan Geçici Tescil Bürolarına Veya Herhangi Bir Trafik Tescil Kuruluşuna Vergi Dairesinden Alınan Yazıyla Başvurularak Hurdaya Ayırma İşlemi Yapılması
  3. Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (Mkek)'Nun Kırıkkale, İzmit/Seymen, İzmir/Aliağa'daki Hurda Müdürlüklerine Aracın Teslimi

Kamuoyuna Ve İlgililere Saygıyla Duyurulur

19 Mart 2009 Tarih Ve 27174 Sayılı Resmi Gazete Tebliğ Metni

Ulaştırma Bakanlığından:

BİR KISIM MOTORLU KARAYOLU TAŞITLARININ

PİYASADAN ÇEKİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 56)

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; karayolu taşımalarının ekonomik, seri, elverişli, güvenli, verimli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek şekilde düzenlenmesi çerçevesinde, ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının bir kısmının piyasadan çekilerek can ve mal güvenliğinin artırılması ve mevcut atıl kapasitenin azaltılarak sağlıklı bir taşımacılık piyasasının oluşturulabilmesine destek sağlamaktır.

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, modeli 1979 ve öncesi yıllar olan;

             a) İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’dan fazla olan ve yük/eşya taşımak için imal edilmiş bulunan kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtları,

             b) Sürücüsü dahil 16 adet ve üzeri oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan otobüs cinsi motorlu taşıtları,

             kapsar.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2, 10 ve 35 inci maddeleri ve 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 1, 4, 5 ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren motorlu taşıt sahipleri;

             a) İlgili mevzuata uygun olarak hurdaya ayırma işlemlerini bu Tebliğin yayımından sonra yapmış/tamamlamış olmaları,

             b) Bu maddenin 1 inci fıkrasının a bendine göre hurdaya ayrılmış olan taşıtı "taşıt olma özellikleri korunmuş/mevcut olarak" ve "hurdaya ayrılmıştır" kaşeli trafik tescil belgesinin aslı ile ödeme yapılacak hak sahibine ait banka şubesi ve hesap numarasının belirtildiği dilekçe aslını (bu Tebliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının d bendinde belirtilen hak sahipliğini kanıtlayıcı belgelerle) "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğü"nün "Kırıkkale Hurda Müdürlüğü", "İzmir - Aliağa Hurda Müdürlüğü", "Kocaeli - Seymen Hurda Müdürlüğü"nden herhangi birine teslim etmiş olmaları,

             halinde bu Tebliğde belirtilen ödentiyi Ulaştırma Bakanlığından almaya hak kazanırlar.

             MADDE 5 – (1) Taşıt sahiplerine veya kanuni temsilcilerine yapılacak ödemenin şekli, süresi ve ödemeye ilişkin hususlar aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

             a) Hurdaya ayırma ve teslime ilişkin belgelerin MKEK tarafından Ulaştırma Bakanlığına iletilmesini müteakip ödeme işlemlerine başlanır ve en geç 1 (bir) ay içinde sonuçlandırılır.

             b) MKEK tarafından tanzim edilen "Araç Durum Raporu", "Kantar Tartı Fişi", "Hurda Malzeme Teslim ve Tesellüm Tutanağı", "İlgilinin dilekçesi" ve "Hurdaya Ayrılmıştır" kaşeli "Trafik Tescil Belgesi"nin aslı, "Alacaklı listesi" ödeme emrine bağlanır.

             c) Hak sahiplerine yapılacak ödemeler, dilekçelerinde belirttikleri banka şubesi ve hesap numarasına yapılır.

             d) Alacaklının kanuni temsilci olması halinde, kanuni temsili tevsik eden (tüzel kişiliklerde temsil ve ilzama yetkili olunduğuna dair imza sirküleri; gerçek kişilerde ise vekaletname veya verasetname veya vesayetname) dilekçeye eklenir.

             MADDE 6 – (1) MKEK Hurda İşletmesi Müdürlükleri bu Tebliğ kapsamında teslim aldığı taşıtları, doksan gün içinde taşıt olma özelliğini kaybettirecek şekilde parçalara ayırmak veya preslemek veya benzeri yöntemlerle kullanılamaz hale getirmek zorundadır. Söz konusu taşıtları hiçbir şekilde "taşıt" olarak satamaz.

             (2) MKEK Hurda İşletmesi Müdürlükleri bu Tebliğ kapsamında teslim alarak taşıt olma özelliğini kaybettirecek şekilde parçalara ayırdığı veya preslediği veya benzeri yöntemlerle kullanılamaz hale getirdiği taşıtlara ait "hurdaları" satma hakkına sahiptir.

             (3) MKEK Hurda İşletmesi Müdürlükleri bu Tebliğ kapsamında teslim aldığı taşıtların, bilgilerinin doğruluğunu tespit ettikten sonra, taşıtın teslim alındığına ilişkin dört nüsha tutanak düzenleyerek, beş iş günü içerisinde tutanağın bir nüshası aracın tescilli olduğu trafik kuruluşuna gönderilmek üzere hurda müdürlüğü içerisindeki trafik tescil birimlerine, bir nüshası taşıt sahibine verilecek, bir nüshası ilgili vergi dairesine bilgi verilmek üzere Ulaştırma Bakanlığına gönderilecek, diğer nüshası ise hurda müdürlükleri tarafından muhafaza edilecektir.

             (4) 4 üncü maddede yer alan iş ve işlemleri yapılmış/tamamlanmış taşıtlarla ilgili MKEK’nin diğer iş, işlem ve yükümlülüklerine ilişkin hususlar 13/3/2009 tarihli Protokole göre yürütülür.

             MADDE 7 –  (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan iş ve işlemleri tamamlanmış her taşıt sahibi veya vekilinin dilekçesinde beyan ettiği banka hesap numarasına Ulaştırma Bakanlığınca;

             a) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında verilmiş olan herhangi bir yetki belgesinde 28/2/2009 tarihinden önce kayıtlı bulunan/bulunmuş olan taşıtlar için:

             [750 + (taşıt ağırlığı (kg) x 0,70)] TL

             b) Diğer taşıtlar için:

             [(taşıt ağırlığı (kg) x 0,70)] TL

             ödenir.

             Taşıt ağırlığı; boş olarak tartıldığı kantar tartı değeridir. Taşıtın kantar tartı değerinin, trafik tescil belgesinde yazılı olan ağırlık değerinden fazla olması halinde, trafik tescil belgesinde yazılı net ağırlık ödemeye esas alınır.

             (2) Söz konusu taşıtlar Protokol hükümlerinin yerine getirilmesi kaydıyla, MKEK’nin ilgili Hurda İşletmesi Müdürlüğü’nün malı olmuş sayılır ve bu maddenin 1 inci fıkrası gereğince yapılan ödemeden dolayı Ulaştırma Bakanlığınca söz konusu taşıtlar üzerinde bir hak ve pay istenmez.

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının b bendinde belirtilen iş ve işlemlerin aşağıdaki takvime uygun olarak yapılmış olması gerekir.

 

             1972            model ve öncesi taşıt sahibi olanlar             : 23/3/2009-31/12/2009

             1973            model taşıt sahibi olanlar                             : 1/5/2009- 29/5/2009

             1974            model taşıt sahibi olanlar                             : 30/5/2009-30/6/2009

             1975            model taşıt sahibi olanlar                             : 1/7/2009-31/7/2009

             1976            model taşıt sahibi olanlar                             : 1/8/2009-15/9/2009

             1977            model taşıt sahibi olanlar                             : 16/9/2009-30/10/2009

             1978            model taşıt sahibi olanlar                             : 31/10/2009-26/11/2009

             1979            model taşıt sahibi olanlar                             : 1/12/2009-31/12/2009

 

             Taşıtını yukarıdaki takvime uygun olarak teslim edemeyenler ise 1/1/2010- 30/6/2010 tarihleri arasında teslim edebilirler.

             (2) Ulaştırma Bakanlığınca 5838 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi kapsamında MKEK Hurda  Müdürlüklerine teslim edilen taşıtlara ilişkin taşıt sahibinin adı soyadı, T.C. Kimlik No / Vergi Kimlik No, taşıtın plaka numarası, varsa şase numarası, taşıtın hurda müdürlüğüne teslim edildiği tarihin yer aldığı listeler onbeş günlük dönemler halinde her ayın beşinci ve yirminci günü akşamına kadar mükellefin taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairelerine gönderilecektir.

             (3) Bu Tebliğden yararlanmak ihtiyari olup, bu Tebliğ ile getirilen imkanlardan (1) inci fıkrada belirtilen takvime uyan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

Yorumlar

ali acıkgöz

1979 model wolksvagen passat tım var bunlarda giriyormu hurdaya bilgisi olan varmı

hayri ceylan

benim 1979 model murat 124 aracım var bunların hurdaya alınması hangı tarıh de belırlenecektır ve kadar ücret ödenmektedır

a.murat ortaçay

selamünaleyküm.bnde 1977 model anadol pikap var.arabaları aldıktan sonra para verceklermi?yoksa para vermeyecekler mi? para vermeyeceklerse hiç vermem arabamı direk motoru rektefeye sokup.kullanıma devam...!!! 5000 den aşağı hurdaya vermem

hakan yıldırım

arkadaşım 6000 tl olacakmış 79 ve üstü

yüksel pınar

1979 madel araçlar altındaki madeller hurdaya verilecekmiş
ve herhalde 6000 tl verilecekmiş

ali gök

bende 1978 model ford tanus var bu da giriyormu

engın

1978 model 124 var oda kabul oluyormu bu yasa daa cvp ltf

volkan

benim 1977 model renault marka arabam var bunu ben nasıl verebilirim ve kaça verebilirim verdikten sonra para nekadar ödeniyor benim arabamım vergi borçu felan yok ona göre bilgi istiyorum saygılarımla

Hüseyin KALAYCI

Benimde 74 model renault tl lpg,li ve bakımlı binek aracım var açıklamada sadece otobüs,kamyon,tanker ve çekiciler için açıklama yapılmış. bizim araçların durumu ne olacak lütfen bir yetkili açıklama yapabilirmi.

hüseyin durulmaz

Bende 77 model renault 12 ts var. bunlarada bişeyler varmmı?

cumayavuz

1975 model reno 12seteyjinnimvar nekadar plakası

MAHMUT

1977 MODEL RENO MARKA ARACIM VAR. HURDA ARAÇ ALIMINA BENİM ARACIMIDA KAPSIYORMU? KAPSIYORSA NEZAMAN ALINACAK VE NELER YAPMAMIZ GEREKİYOR

Ahmet

Arkadaşlar Otobüs, Kamyon, Tanker Ve Çekici Cinsi Araçların diyor yani arabalar yararlanamıyor sanırım :S

mehmet

benim 78 model şahin var. buda giriyomu bu kapsama öğrenebilirmiyiz.lütfen yetkili bir açıklama yapılabilirmi

mesut yılmaz

79model renaultum var oda girermi

LATİF ARAZ

1977 model murat 131 var bunlar hurdaya giriyor mu bilginiz var mı?

MEHMET BALIKCI

Baba bende 1979 model reno 12 binek takxi vardır kırmızı renkde fiyat far edermi pıyasa değeri 1.500 tldir ilgililere duyrulur tlf 05323823658.not elim biraz dar olduğu için bu fyata acele.

izzet çıplak

benim 1976 model reno var 2 tane yakalaması ve 450 malıye borcu var araba ben de deyil ama kaydı ben de bu arabayı nasıl hurdaya çıkarabilirim

cihan

76 model reno taksımvar aracımı nasıl hurdaya ayırabilirim kanundan yararlana bilmek icin sıfır aracmı almam gerekır nekadar para alırım

mert cancı

slm ben adanadan mert 1978 model şahin 131 var plaka alımı var diye duydum dogrum geçen hafta haberlerde çıkmış diyolar acil cvap bekliyorum

ibrahim sezgin

1979 model murat 131 var bu arabalarda hurdaya ayrılacakmı ayrılacaksa ne zaman şuanda geçerlimi açıklama bakliyorum

harun

kamyon cekıcı kamyonetlere gecerlı arkadaslar bu tasarı

enver

1970 kamyonetlerde 6.000 lira veriliyor mu?

chatlak wampirella

süperrrrr

chatlak wampirella

siperrr yha benimkide girerr mii?

pusat selo

benim 1977 model renault taksi var binek taksiler hakkinda herhangi bir aciklama yapilmamis acaba bir bilgi alabilrmiyiz bir yetkili bilgi verebilirmi mumkunse

mehmet

benim 1979 model mercedesim var acaba hurdaya girer mi ilgili kişiden bilgi alabilirmiyim

feridun

Dede yadigarı 1979 model reneult marka arac var bu yasa kapsıyormu kapsıyorsa ne zaman alınacak ne yapmamız gerekiyor malum sigortacılarda tam teşekküllü bilmiyorlar bu işi.

ersin

s.a benm 1968 model pikap anadolum var acaba bunlarda hurda indirimine girecekmi yada nerde nezaman kimlere verilicek bilgilerinizi bekliyorum

mustafa

1976 model anadol pkap ne zaman giriyor yürürlüge haberi olan söylesin kardeşlerim

cemalettin

1977 model renault arabam var bu yasaya dahilmi

sivaslı araz

77 model 131 im var bunlar hurdaya dahil mi

ismail bölükbası

bnim babamin bir 1979 murat 131 var bu yasaya dahıl mi

mehmet

1979 Ve Daha Eski Model Otobüs, Kamyon, Tanker Ve Çekici Cinsi Araçlar

serdar

bendede 79 renault var.hurdaya alınırmı ne kadar paraya alıyorlar.bilgi verirseniz sevinirim.

barış

babamın 79 model renosu var ne zaman alınacak ve kaç para ödenecek

elektirikciii onur usta

bende bi hacı murat var ben binmeye kıyamıom ama hurdada iyi fiyat verildini duydum peki bu araclar ne zaman toplanıyor

ahmet biregen

şimdi elimdeki otmomobil 1978 model reno 12 var bunlarıda alıyorsunz ve 6000 tl dıyorlar doğrumu ltf yetkili kişilerden somut bir cevap almamız mümkünmü ne yapacaz

muhammet ali

ya millet meclisi çıkarın şu yasayı 1977 anadol kamyonetim var yolda kalıyo ikide bir de trafik kilitleniyo verecem hurdaya elinizi çabuk tutun sabır kalmadı valla...

ibrahim

1977 model ford kamyonet var borcu yok nasıl teslim edebiliriz yardımcı olurmusunuz

murat tarı

sayın arkadaslar bu kanun la sadece kamyonetler ,tankerler ve otobusler hurdaya ayrılıp 6 bin ytl veriliyor ve borcları siliniyor daha otomobillere vurmadı.yukarıda da belirtmiş zaten .( a) İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg’dan fazla olan ve yük/eşya taşımak için imal edilmiş bulunan kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtları,

b) Sürücüsü dahil 16 adet ve üzeri oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan otobüs cinsi motorlu taşıtları,

kapsar.

ERTAN

benim 1977 model ford pkap var. hurdaya çıkması için neler yapabiliriz. ve fiyatı kaç tl verilebilir.

ERTAN

Benim 1977 model arabam var ben bu araçı trafi uygun olarak hazırdır.ama bu araçın sakıncası var mı? zorunlumu hurdaya çıkması.

bahattin

1976 fort kamyonum var kütahya verği dairesine müracatta bulun dum ama bana sen nakliye nin yanı sıra ticaret lede ugraşıyorsun büyük deftere tabii sin sen bu uygulamadan yararlanamaz sın dediler itirazımızı bildirdik ama bir sonuç çıkmadı madem bu araçları trafik den temizlemeye kararlısınız neden bu kanun lar eksik çıkıyor bu uygulamayı şiddetle kınıyorum ve bir çözüm getirilmesini talep ediyorum benim ğibi bu uygulamadan yararlanamayan bir çok madur insan var

mevlüt yılmazer

benim 79 model bmc kamyonum var kamyonu arkadaşa verdim arkadaş şimdi kamyon calındı diyor ne yapmalıyım,

ALİ ÖZYURT

1981 MODEL STEJIN RENOULT 12 ARABAM VAR ÖTV TUTUYORMU NEREYE BAŞVURABİLİRİM

ahmet

1974 model reno 12 aracım var hurdaya ayırmak istiyorum ne yapmam gerekir

haluk turgay

çıkan kanun ve tebliğlere göre kamyon, tanker ve otobüs gibi ağır tonajlı taşıtlara hurda ödemesi yapılıyo.Çıkarılan tebliğlerde .... tarihinden önceki taşıtlara hurda ödemesi yapılır diyerek bunu dikkatle edemeyen vatandaşlara taşıtlarını para alacağım ümidiyle hurdaya ayırmmaları sağlanarak kazık atılması öngörülmüştür. Bilgilerinizeeeee

mustafa

Kim ne dediğini bilmiyor ne istediğini bilmiyor kimin nereye baş vuracağı belli değil benim maliyeye bir kuruş borcum yok başkasının arabasının 3 kat değerinde borcu var ama aynı haklara sahibiz ...Neden?

engin

bende 1973 model anadol var plakasını satıcam almak isteyenler arasın 600 tl vergi borcu var aracı hurdaya verdim plakası ruhsatı bende isteyene devrederim uygun fiata bursadayım merkezde 05319047034

rıza

arkadaşlar 1975 mod kamyonetim var nereye baş vurucaz nasıl teslim edicez tşkl

Yorum Yazın
Adınız *
E-Posta Adresiniz *
Yorumunuz *
Nereden ?
Nereye ?
Nakliyenin yapılacağı illeri seçin..

Şehirlere Göre Firmalar